Yksityistiet

Yksityistiet

Uusi yksityistielaki (560/2018) tuli voimaan 1.1.2019. Lakiuudistuksen seurauksena tielautakuntien ratkaisuvalta yksityistieasioissa on päättynyt. Jatkossa toimivaltaisia viranomaisia ovat Maanmittauslaitos sekä käräjäoikeudet. Uusi yksityistielaki on lisännyt myös tiekuntien omaa ratkaisuvaltaa mm. tiekuntien perustamiseen, yhdistämiseen, jakamiseen ja lakkauttamiseen liittyvissä asioissa. 

Tiekunnan omaa ratkaisuvaltaa on lisätty myös tiekunnan päätösten muutoksenhakuprosessissa, jossa oikaisuvaatimus osoitetaan ensisijaisesti päätöksen tehneelle tiekunnalle. Muutosta tiekunnan päätöksiin voidaan hakea yksityistielain § 64–65 mukaisesti. 

Mikäli tie on järjestäytymätön, voidaan sille perustaa tiekunta joko yksityistietoimituksella tai osakkaiden omassa perustamiskokouksessa. Yksinkertaisimmillaan tiekunta syntyy kun sen perustamisesta on tehty ilmoitus Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. 

Tiekuntien ilmoitukset

Tiekuntien tulee pitää ajan tasalla tiekunnan ja sen yhteyshenkilön yhteystietoja Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä. Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla. 

Maanmittauslaitoksen rekisteri-ilmoitus 

Lisäksi tiekunnan tulee ilmoittaa yksityistietä koskevat tiedot kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään – Digiroadiin. Järjestelmä on Väyläviraston ylläpitämä ja sen tietoja hyödyntävät pelastustoimi, navigaattorifirmat sekä metsä- ja elintarviketeollisuuden toimijat. Yksityistielaki velvoittaa tietojen ilmoittamiseen sekä järjestäytyneet että järjestäytymättömät yksityistiet. Tiedot ilmoitetaan Väyläviraston verkkosivuilla. 

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin 

Yksityistieliittymät

Ellei liittymäluvassa ole muuta mainittu, maantien liittymästä sekä sen turvallisuudesta vastaa yksityistien tiekunta. Poikkeuksena kuitenkin on, että stop-merkin, kärkikolmion ja liittymärummun kunnossapidosta vastaa Ely-keskus ja heidän urakoitsijat. Katuliittymästä on vastuu yksityistien tiekunnalla paitsi, että stop-merkistä ja kärkikolmiosta vastaa kadunpitäjä. 

Kiinteistön liittymisestä yksityistiehen vastaa liittyjä. Kiinteistön omistajan velvollisuutena on liittymän rakentaminen ja kunnossapito. Jos velvollisuus laiminlyödään ja siitä aiheutuu ilmeistä vaaraa liikenteelle, kunnossapidolle tai liikenneturvallisuudelle, voi tiekunta antaa kiinteistön omistajalle toimenpidekehotuksen.

Yksityistieavustukset

Lapinlahden kunta avustaa yksityisteitä harkinnanvaraisesti avustuksiin varattujen määrärahojen puitteissa. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että yksityistielle on perustettu tiekunta jonka lisäksi tiekuntien ilmoittamat tiedot lain edellyttämiin järjestelmiin ovat ajan tasaiset. Tällä hetkellä kunnan avustuksen piiriin kuuluvia järjestäytyneitä tiekuntia on noin 190 kpl

Kunnossapitoavustukset: 

Vuoden 2023 kunnossapitoavustusten hakuaika sähköisessä järjestelmässä 1.2.-29.2.2024

Tiekunnat laativat hakemuksensa sähköisessä järjestelmässä. Edellisen hakukierroksen perusteella avustuskelpoiseksi todetuille tiekunnille on toimitettu kirjeitse hakujärjestelmään tarvittavat tunnukset ja salasanat. Ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Lapinlahden kunnan tekniseen osastoon. Tunnukset ovat voimassa, ja järjestelmään voidaan kirjautua edellä ilmoitettuna hakuajankohtana.

Kunnossapitoavustus haetaan sähköisessä järjestelmässä osoitteessa https://lapinlahti.tiekuntarekisteri.fi
Sähköiselle hakulomakkeelle täytetään tiekunnan ja yksityistien perustiedot, kuten
• Tien nimi ja tiekunnan nimi
• Tiekunnan tilinumero
• Tien kokonaispituus sekä pysyvästi asuttu pituus
• Viimeisimmän kokouksen päivämäärä
• Ilmoitus läpiajoliikenteestä ja/tai koulukuljetuksista
• Tiekunnan yhteyshenkilön / -henkilöiden tiedot

Perustietojen lisäksi lomakkeella ilmoitetaan tiekunnan tulot ja menot menneeltä vuodelta. Avustuskelpoisten hoitokustannusten kokonaismäärä ilmoitetaan erikseen omassa kohdassaan. Hakemukseen tulee liittää tuloslaskelma tai muu luotettava selvitys menneen vuoden tuloista ja menoista, sekä kopio viimeisimmästä tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirjasta (ei neljää vuotta vanhempi).

Lomake täytetään huolellisesti kaikkien pyydettyjen kohtien osalta. Puutteellista hakemusta ei voi jättää käsittelyyn. Hakemukset tulee jättää järjestelmään määräaikaan mennessä, viimeistään 29.2.2024. Määräajan jälkeen järjestelmä sulkeutuu ja hakemuksen jättäminen ei ole enää mahdollista.

Avustuskelpoisia ovat vähimmäispituudeltaan 400 m pituiset tiet, joiden vaikutuspiirissä on vähintään yksi Lapinlahden kunnan asukkaan pysyvästi asuttama kiinteistö. Lisäksi avustuskelpoisuus edellyttää, että

  • Yksityistielle on perustettu Yksityistielain 560/2018 mukainen tiekunta
  • Tiekunta on järjestäytynyt vähintään yksityistielaissa osoituin määräajoin. Viimeisimmän kokouksen pitämisestä ei saa olla yli 4 vuotta.
  • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä
  • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Liikenneviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)
  • Tiekunnalla on oma pankkitili
  • Jos tiekunnalle myönnetään yksityistien kunnossapitoavustusta, tien käyttämistä muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei kielletä

Peruskorjausavustukset: 

1.1.2020 alkaen tiekunnat voivat hakea peruskorjausavustusta tammikuusta joulukuuhun. Hakuaika on siten jatkuva. Jatkossa myös avustuspäätöksiä voidaan tehdä esimerkiksi jo kevättalvella, jolloin tiekunnilla on mahdollisuus aloittaa työt heti rakentamiskauden alussa. 

Peruskorjaushakemuksessa esitetään hankesuunnitelma, jossa esitetään suoritettavat toimenpiteet sekä hankkeen kustannusarvio. 

Yksityistieasioista vastaa kuntatekniikkapäällikkö 

Hietanen, Miikkakuntatekniikkapäällikkö
Tekninen osasto
Postiosoite
Asematie 4, Lapinlahti
Näytä kaikki tiedot