Kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentuminen. Kunta vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta. Seudullisella tasolla kaavoitusta ohjaa maakuntakaava, jonka laadinnasta vastaa maakunnan liitto.

Kaavoituskatsaus sisältää kuvauksen maakuntakaavoituksen tilanteesta, kunnan vireillä olevista yleis- ja asemakaavoista sekä muista maankäytön suunnitelmista, kuten erilaisista kehittämishankkeista.

Asemakaavoituksen osalta katsauksessa kuvataan hankkeet, jotka ovat vahvistuneet edellisen vuoden aikana sekä käynnissä ja käynnistymässä olevat hankkeet.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin- , työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii kunta.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka antaa yksityiskohtaisia ohjeita muun muassa seuraavista asiakokonaisuuksista:

Yleiskaava on yleispiirteinen, koko kunnan aluetta ja pitäjien osia kattava maankäyttösuunnitelma.

Yleiskaavan tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen, liikenteen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.

Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Ranta-alueiden kaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatii maanomistaja.

Linna, Ramitekninen johtaja
Haverinen, Raimorakennustarkastaja