Jätehuolto

Jätehuollon järjestelyt perustuvat jätelakiin ja Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan jätehuoltomääräyksiin. Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa alueella jätelain mukaiset jätehuollon järjestämistehtävät ja ylläpitää jätteiden vastaanottopaikkaa Ylä-Savon jätekeskusta. Lapinlahden kunnan alueella kiinteistönhaltija järjestää jätteenkuljetuksen kilpailuttamalla jätteenkuljetuksen haluamiensa yrittäjien kesken ja tekemällä sopimuksen jätteitä kuljettavan yrittäjän kanssa.

Jätehuoltoon liittyminen

Asuinkiinteistöjen  ja vapaa-ajan asuntojen tulee järjestää jätehuolto liittymällä jätehuoltoon. Omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon liittyminen voidaan tehdä omalla jäteastialla, kimppa-astialla tai aluekeräyspisteen kautta. Oma jäteastia tyhjennetään säännöllisesti sovitulla jätehuoltomääräysten mukaisella tyhjennysvälillä. Kimppa-astia on lähikiinteistöjen yhteinen jäteastia. Kimpan voi perustaa sekajäteastialle ja myös biojäteastialle.

Aluekeräyspiste soveltuu lähinnä taajaman ulkopuolella sijaitseville vakituisille asuinkiinteistöille ja erityisesti vapaa-ajan kiinteistöille, jotka ovat kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolisella alueella.

Vapaa-ajan asunnon jätehuolto voidaan hoitaa omakotitalon jäteastian kautta, jos kiinteistöt ovat lähikiinteistöjä (eli ns. koti-mökki-kimppa) tai poikkeustapauksissa, jos vapaa-ajan asunto sijaitsee kiinteistöittäisen keräyksen ulkopuolella eikä kotimatkalla ole kohtuullisesti saavutettavaa aluekeräyspistettä.

Tarkemmat ohjeet jätehuollon järjestämiseen eri tilanteissa löytyvät Jätehuoltolautakunnan sivuilta. Lapinlahden kunnanviraston neuvonnasta ja Varpaisjärven kirjastolta on saatavissa mökkiläisille suunnattu tietopaketti jätehuollon järjestämiseksi.

Jätehuollon valvonta

Ympäristölautakunta ja ympäristöasiantuntija valvovat jätelain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista. Jätehuollon valvontaan kuuluu muun muassa jätteiden asianmukaisen käsittelyn ja jätteenkuljetukseen liittymisen valvonta. Jätteiden asianmukaista käsittelyä valvotaan esimerkiksi yrityksissä, joissa syntyy vaarallisia jätteitä. Jätelaki ja Ylä-Savon jätehuoltomääräykset velvoittavat vakituisen asuinkiinteistön ja vapaa-ajan kiinteistön liittymään jätteenkuljetukseen.  Jätehuoltomääräyksissä säännellään mille jätelajikkeille asuinkiinteistöllä on oltava erilliskeräys.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo myös roskaantumista. Valvontaa tehdään muun valvonnan yhteydessä, valvontakampanjoilla sekä kuntalaisten yhteydenottojen perusteella.

Roskaantuminen

Roskaaminen on kiellettyä kaikilla alueilla. Roskaamista on kaikenlaisten jätteiden, koneiden, laitteiden, ajoneuvojen tai muiden esineiden jättäminen sekä aineiden päästäminen ympäristöön siten, että se voi aiheuttaa epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä taikka ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa.

Jätelaissa on roskaamiskielto ja roskaantumista ehkäistään esimerkiksi myös säännöksellä, jonka mukaan asuinkiinteistöillä on velvollisuus liittyä jätehuoltoon. Jokainen voi ilmoittaa poliisille metsikön, asumattoman tontin tai takapihan laittomasta kaatopaikasta. Roskaantumisesta voi ilmoittaa myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jätelain mukaan roskaaja on velvollinen siivoamaan alueen. Maanomistajalle voi tulla siivousvelvollisuus, jos roskaajaa ei saada selville. Roskaajana pidetään myös yleisötilaisuuden järjestäjää, jos ympäristö roskaantuu tilaisuuden seurauksena. Myös lemmikkieläinten jätökset voivat aiheuttaaa roskaantumista, joten jätökset tulee siivota järjestyslaissa todetuilta alueilta.