Julkaisut

Tiedote: Lapsivaikutusten arviointi valmistunut Paloisten ja Martikkalan koulun lakkauttamiseen liittyvässä selvitystyössä

Julkaistu 28.3.2024 Muokattu 28.3.2024

Lapinlahden kunnassa on valmistunut lapsivaikutusten arviointi, joka on osa Paloisten ja Martikkalan koulun lakkauttamiseen liittyvää selvitystyötä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Lapinlahden kunnassa käytetään lapsivaikutusten arviointia päätöksenteon tukena. Arviointi tuottaa tietoa ja näkökulmia päätöksentekoon, mutta tiedon arvioiminen ja arvottaminen on edelleen poliittisten päättäjien tehtävä.

 

Lapsivaikutusten arviointi on nimensä mukaisesti arviointia siitä, miten käsiteltävät päätökset vaikuttavat lapsiin ja lasten elämään. Nyt valmistunut lapsivaikutusten arviointi liittyy Lapinlahden kunnan talouden tasapainottamissuunnitelman palveluverkkoselvitykseen, jossa selvitettävänä on Paloisten ja Martikkalan koulun mahdollinen sulkeminen syksystä 2024 lähtien. 

 

Lapsivaikutusten arviointi perustuu mm. YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka mukaan päätöksenteossa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Myös monet kansalliset lait edellyttävät osallisten kuulemista päätöksenteossa. Arviointi tehdään arviointihetken saatavilla olevan tiedon pohjalta, mutta painotukset heijastelevat myös tekijänsä näkemystä. Lapsivaikutusten arvioinnin tarkoitus on tuoda päättäjien saataville tietoa siitä, millaisia vaikutuksia mahdollisilla päätöksillä on lasten näkökulmasta: mitä asiasta tiedetään tai ei tiedetä ja millaisia seikkoja on hyvä ottaa huomioon.

 

Nyt valmistunut lapsivaikutusten arviointi on tehty Kuntaliiton pohjan mukaisesti. Tietopohjana on käytetty selvitystyöhön liittyvien kyselyjen ja kuulemisten tuloksia, kunnan johtoryhmän näkemystä, koulutoimiston ja sivistystoimen tietoja sekä oppilashuollon työntekijöiden haastattelua. Arvioitavana on 12 erilaista lasten elämään liittyvää näkökulmaa, joista tarkastellaan sekä koulujen säilyttämisen että koulujen lakkauttamisen vaikutukset. Kaikkia vaikutuksia tarkastellaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, mutta arviointi ei ota kantaa siihen, mitä lyhyt ja pitkä aikaväli konkreettisesti missäkin tilanteessa tarkoittavat.

 

Arvioinnin keskeisiä huomioita ovat koulumatkojen vaikutus koulupäivän pituuteen, opetuksen, oppilashuollon ja harrastustoiminnan muutokset ja resurssien riittävyys sekä lasten sosiaaliset suhteet. Lyhyen aikavälin vaikutuksia koulujen lakkauttamisessa leimaa muutokseen sopeutuminen, ja pitkän aikavälin vaikutuksissa näkyy oppilasmäärän ennustettu väheneminen. Arvioinnissa vaikutuksille on annettu myös lukumääräisiä arvoja välillä -3 ja 3. Lopulta erilaisten vaikutusten paino ja merkitys on arvokysymys, johon poliitikot muodostavat oman kantansa itse.

 

Arviointeja on tehty kaksi: Lapinlahden kunnan lapsi- ja perheneuvoston arviointi sekä kunnan virkamiestyönä tehty arviointi, jonka on koostanut Lapinlahden kunnan hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori. Kaksi arviointia täydentävät toisiaan eri näkökulmista, ja ovat molemmat kuntapäättäjien käytettävissä päätöksenteon tueksi. 

Lapsivaikutusten arviointi Paloisten ja Martikkalan koulun lakkauttamisten selvitystyö_Henna Rissanen

Lapsivaikutusten arviointi Paloisten ja Martikkalan koulun lakkauttamisten selvitystyö_Lapsi- ja perheneuvosto

 

Jaa sivu: